Licencja taxi – jak uzyskać? Wymagania - Fobest Partner

Aby móc legalnie świadczyć usługi przewozu osób taksówką, konieczne jest uzyskanie odpowiedniej licencji. Proces ten może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług.

Licencja taxi – warunki otrzymania

Otrzymanie licencji na prowadzenie działalności taksówkarskiej wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu ściśle określonych wymogów. Przede wszystkim, kandydat nie może być osobą skazaną za określone przestępstwa, takie jak przestępstwa karne skarbowe, umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu czy środowisku. Kluczowe jest również brak prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Dodatkowo, kandydat musi posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami, co oznacza być ich właścicielem, współwłaścicielem, lub mieć je w leasingu bądź dzierżawie.

Jeśli chodzi o kierowców zatrudnionych w ramach działalności taksówkarskiej, muszą oni spełniać kryteria wiekowe i posiadania odpowiednich uprawnień – wymagane jest ukończenie 18 lat oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B. Ponadto, nie mogą oni być skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności. Istotne jest również brak prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy, a także brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy w tym zawodzie.

Wniosek o licencję na taxi – koszty

Procedura ubiegania się o licencję taxi rozpoczyna się od złożenia wniosku, w którym należy określić żądany okres ważności tej licencji. Okres ten ma bezpośredni wpływ na wysokość opłaty za licencję. Na przykład, za licencję ważną od 2 do 15 lat trzeba zapłacić min. 300 złotych. W przypadku licencji na dłuższy okres, od 30 do 50 lat, opłata ta wzrasta do około 500 złotych. Do tych kwot doliczana jest również niewielka opłata za wpis do rejestru. Proces wydania licencji może trwać od kilku dni do około miesiąca, w zależności od konkretnego urzędu i bieżącej liczby wniosków.

Warto także pamiętać o dodatkowych opłatach w przypadku potrzeby wydania wtórnika licencji, np. po jej utracie. Koszt takiego wtórnika to 10 procent kwoty opłaty za udzielenie oryginalnej licencji.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

Złożenie wniosku o licencję taxi wymaga przedstawienia szeregu dokumentów, które są niezbędne do potwierdzenia kwalifikacji kandydata i spełnienia wymogów prawnych. Po pierwsze, konieczne jest dostarczenie ważnego prawa jazdy, co jest podstawowym wymogiem dla kierowcy. Kolejnym ważnym dokumentem jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy. Równie istotne jest orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy.

Wymagane jest również oświadczenie o dobrej reputacji, które potwierdza, że kandydat nie był skazany za określone przestępstwa. Do tego należy dołączyć aktualne zaświadczenie o niekaralności, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku. W przypadku pojazdu, który będzie wykorzystywany w działalności taksówkarskiej, konieczne jest dostarczenie dowodu rejestracyjnego z wpisem TAXI lub pozwolenia czasowego, a także dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania pojazdem, jeśli wnioskodawca nie jest jego właścicielem – na przykład umowy użyczenia czy leasingu.